Ξεκινούν οι έλεγχοι καταθέσεων μέσω του Taxis

taxis

taxis

Σε λειτουργία θα τεθεί σύντομα νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα αποστέλλει μαζικά στοιχεία καταθέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων προς το Taxis, με στόχο την αποκάλυψη τυχόν περιπτώσεων φοροδιαφυγής αφού προηγουμένως έχει γίνει σύγκριση των στοιχείων με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ανάλογη διαδικασία θα γίνεται και για πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Γ. Βαρουφάκη, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων που συνιστάται στα εξής:

1. Στην οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και στον προσδιορισμό του τρόπου διαβίβασης αυτών στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.

2. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων υποδοχής των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ., που θα διαβιβάσουν μαζικά με ασφαλή τρόπο τα πιστωτικά ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.

3. Στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά Α.Φ.Μ., ομάδες Α.Φ.Μ. ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες που το/τα αφορούν, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. απόφασης ΕΜΠ.638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).

4. Στη δημιουργία εφαρμογής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική/οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ. κατ’ έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ., σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).

5. Στη βελτίωση του “Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών”, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου ενός εκάστου ερευνώμενου προσώπου, σύμφωνα με τα με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 και ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφα της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).

6. Τα υπηρετούντα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέλη της Ομάδας Εργασίας, επιφορτίζονται, επιπλέον, με την εκπόνηση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας θα θεσμοθετείται η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και η αξιοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, με σκοπό την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν σε αποκρυβείσα ύλη.

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου η Ομάδα Εργασίας οφείλει να:

1. Προγραμματίζει τις ενέργειες και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση του τεχνικού και επιχειρησιακού πλάνου του Έργου.

2. Εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου (φάση ελέγχου – δοκιμών, φάση πιλοτικής λειτουργίας, φάση παραγωγικής λειτουργίας).

3. Μεριμνά και εισηγείται σχετικά με την έκδοση τυχόν διοικητικών αποφάσεων που εξυπηρετούν την ολοκλήρωση του Έργου.

4. Συντάσσει αναφορές προόδου υλοποίησης και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στους καθ’ ύλη αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ