Αμβρακία FM: Ξανά στον αέρα

RADIOΤην Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012, το Κλιμάκιο Εκδόσεως Βεβαιώσεων Νομίμου Λειτουργίας Ραδιοφωνικών Σταθμών Περιφέρειας, συνήλθε σε συνεδρίαση κατά την οποία ασχολήθηκε με την υπ’ αριθ. 9061/18.11.2011 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ)», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΜΒΡΑΚΙΑ FM 91,9 Νομού Άρτας προς έκδοση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας.

Στη βεβαίωση του Ε.Σ.Ρ., η οποία αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια) αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εκ των υπό του αιτούντος προσκομισθέντων εγγράφων, αποδείχθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΑΜΒΡΑΚΙΑ FM 91,9 λειτουργούσε στο Νομό Άρτας κατά την 1η Νοεμβρίου 1999 και εντεύθεν, κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, λειτουργεί νομίμως.

Η αίτηση είναι ουσία βάσιμη και ενδείκνυται η αποδοχή της. Για τους λόγους αυτούς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βεβαιώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΑΜΒΡΑΚΙΑ FM 91,9 ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ)» λειτουργεί νομίμως στο Νομό Άρτας. Γίνεται μνεία ότι η παρούσα βεβαίωση δεν έχει ισχύν αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ