Επίθεση στο αυτοκίνητο της Όλγας Γεροβασίλη

Ç ãñáììáôÝáò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ¼ëãá Ãåñïâáóéëç ìáæß ìå ôïí õðåýèõíï ãéá èÝìáôá Äéêáéïóýíçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ- Ðñïäåõôéêç Óõììá÷ßá, Öþôç ÊïõâÝëç óôïí ¶ñåéï ÐÜãï üðïõ êáôÝèåóáí áíáöïñÜ óôïí ÅéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ãéá ôçí ç÷ïãñÜöçóç ôçò óõíïìéëßáò ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÓÜìðõ ÌéùíÞ ìå ôïí Íßêï ÐáððÜ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 Éïõíßïõ 2020. 
(EUROKINISSI/ÄÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Ζημιές στο αυτοκίνητο της Όλγας Γεροβασίλη προκάλεσαν διαδηλωτές, με τον αστυνομικό της βουλευτή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένος στο ιατρείο της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός την περίμενε χωρίς διακριτικά επί της οδού Ακαδημίας για να την παραλάβει μετά το πέρας της πορείας. Διαδηλωτές αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για αυτοκίνητο συνοδείας και με βαριοπούλα άρχισαν να σπάνε τζάμια.

Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος ανήκει στην ασφάλεια της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ