Έκτακτο βοήθημα σε υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Έκτακτο βοήθημα σε χιλιάδες υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και σε άτομα με αναπηρία, ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα δοθεί έκτακτη καταβολή μισού μισθού σε 100.000 υγειονομικούς και ΕΚΑΒ καθώς επίσης και πρόσθετη ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους και σε 173.000 άτομα με αναπηρία.

Τα ποσά ενίσχυσης

Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σε 100.000 υγειονομικούς θα δοθεί έκτακτη καταβολή μισού μισθού διευκρινίζοντας ότι ένα μέσο ποσό 900 ευρώ θα δοθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Πρόσθεσε πως όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε ένα μέλος της οικογένειας.

Το ίδιο επίδομα, τόνισε, θα δοθεί σε 173.οοο συμπολίτες μας με αναπηρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ