Δύο θέσεις ειδικών συμβούλων στο Επιμελητήριο

EPIMELHTHRIO_IOANΔύο θέσεις ειδικών συμβούλων προκηρύσσει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων το οποίο δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά στην προσπάθεια πάταξης της ανεργίας! Οι προκηρύξεις βρίσκονται ήδη στον αέρα και είναι σίγουρο ότι θα συγκεντρώσουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι ειδικοί σύμβουλοι, ο καθένας στον τομέα του θα υποστηρίζουν το έργο του προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου και προφανώς θα κρίθηκε η παρουσία τους απαραίτητη, ειδικά σε μία περίοδο όπου ο ρόλος του Επιμελητηρίου θα πρέπει να είναι πολύ ενεργός και υποστηρικτικός προς τις επιχειρήσεις της περιοχής!

Αναλυτικά οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και οι αρμοδιότητες έχουν ως ακολούθως:

 1η ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Θα υποστηρίζει το έργο του προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου

• Θα ενημερώνεται και

 θα τηρεί αρχείο για θέματα που αφορούν το αντικείμενο του Επιμελητηρίου και δράσεις που ενδιαφέρουν τα μέλη μας, φορολογικά, τραπεζικά κλπ,

• Θα φροντίζει για την διάχυση των παραπάνω πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέλη μας

• Θα είναι υπεύθυνο για την έκδοση και τα περιεχόμενα του περιοδικού του Επιμελητηρίου

• Θα μεριμνά για τη δημοσιότητα και την προβολή του Επιμελητηρίου

• Θα προετοιμάζει προτάσεις, εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε θέματα αρμοδιότητος του Επιμελητηρίου.

• Θα υλοποιεί δράσεις και συνεργασίες με φορείς και Επιμελητήρια.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

• Πτυχίο σχολής δημοσιογραφίας με εμπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ανάλογου αντικειμένου.

• Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. κατά προτίμηση αγγλικών

• Ικανότητα χρήσης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών δικτύου. Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες εργασίες δημοσιεύσεις κλπ, θα ληφθούν υπόψη.

• Η κτήση τίτλου σπουδών ή τίτλων σχολών της αλλοδαπής ή και κάθε άλλο ξενόγλωσσο δικαιολογητικό, θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη αναγνώριση της ισοτιμίας από την αρμόδια ελληνική αρχή. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από νόμιμη αρχή φωτοαντίγραφα.

 

2η ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Θα υποστηρίζει το έργο του προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Θα δρα συμβουλευτικά, ενημερωτικά και υποστηρικτικά για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του Επιμελητηρίου:

o Ενημέρωση – Πληροφόρηση – Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος

o Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

o Εξατομικευμένη υποστήριξη μελών του Επιμελητηρίου

o Οργάνωση της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου

o Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων

o Ενέργειες υποστήριξης στη διεθνοποίηση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των μελών του Επιμελητηρίου

• Θα δέχεται, ενημερώνει και υποστηρίζει μέλη του Επιμελητηρίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα και επιθυμούν πληροφορίες και στήριξη σχετικά με την λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

• Θα προετοιμάζει προτάσεις, εισηγήσεις και θέματα αναπτυξιακού περιεχομένου.

• Θα συνεργάζεται για την βελτίωση και την προώθηση της εθνικής και διεθνούς εικόνας του Επιμελητηρίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής),

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής),

• Δεκαετής (10ετής) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

• Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση φορέα υποστήριξης επιχειρήσεων, με αντικείμενα συναφή με αυτά των αρμοδιοτήτων του.

• Γνώση των διαδικασιών της ΕΕ.

• Εμπειρία στο σχεδιασμό και παρακολούθηση έργων (σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων & υποέργων, εκθέσεων προόδου και οικονομικής παρακολούθησης) που συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

• Εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων.

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Γνώση και εμπειρία στην χρήση Η/Υ (προγράμματα γραφείου, διαδίκτυο).

• Πολύ καλή γνώση και εμπειρία επί των διαδικασιών διαχείρισης, συντονισμού και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,

• Εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ή/ και συντονισμού έργων ή προγραμμάτων,

• Εμπειρία σε θέματα διακρατικής συνεργασίας σχέσεων με φορείς σε κράτη της ΕΕ και τρίτων χωρών,

• Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα υποκίνησης υφισταμένων, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, αποτελεσματικότητα,

• Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, εργασίες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις κλπ, καθώς και Κοινωνική παρουσία και επικοινωνιακές δεξιότητες θα ληφθούν υπόψη.

• Η κτήση τίτλου σπουδών ή τίτλων σχολών της αλλοδαπής ή και κάθε άλλο ξενόγλωσσο δικαιολογητικό, θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη αναγνώριση της ισοτιμίας από την αρμόδια ελληνική αρχή. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από νόμιμη αρχή φωτοαντίγραφα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

• Η συνεργασία του ειδικού συμβούλου θα είναι με σχέση σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια από την ημέρα υπογραφής της μέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2015 δυνάμενη να παραταθεί με έγκριση του Δ.Σ. εάν νόμιμα παραταθεί η θητεία του ιδίου.

• Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά, από την 31/08/2012 και το αργότερο μέχρι την 20/09/2012 και ώρα 12:00 π.μ. (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα) στην κατωτέρω διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

 Επιτροπή Επιλογής

 Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού / Θέματα Προσωπικού

 Οπλ. Πουτέτση 14, 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ειδικού Συμβούλου Θέσης Α΄ (ή Θέσης Β΄, κατά περίπτωση) του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων»

 • Οι υποψήφιοι που δεν θα χρησιμοποιήσουν την έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας ή δεν θα την υπογράψουν ή δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τον φάκελο υποψηφιότητας, δεν θα γίνουν δεκτοί στην διαδικασία επιλογής.

• Οι υποψήφιοι ως απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβάλουν σε απλά φωτοαντίγραφα:

o πιστοποιητικό γέννησης ή αστυνομικής ταυτότητας

o τίτλους σπουδών

o αποδεικτικά προϋπηρεσίας

o βιογραφικό σημείωμα

• Επιπλέον δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη.

• Η παραπάνω σύμβαση έργου λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία των δύο μερών ή μονομερώς χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

• Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής θα αποσταλεί στη συνέχεια για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π., όπως προβλέπει ο νόμος.

• Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης των προσόντων των υποψηφίων.

• Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.

• Κατά των πινάκων επιτυχίας επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ