Δύο περιστατικά άρνησης…

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Χωρίς προβλήματα και με την αποδοχή των νέων μέτρων να είναι σχεδόν καθολική κύλησε και η δεύτερη μέρα για τα σχολεία της Ηπείρου.

Τα περιστατικά άρνησης, για τα οποία έχουν γνώση και ενημέρωση οι επίσημες αρχές είναι μόλις δύο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όπως σχολίασε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καμπουράκης, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν ιδιαίτερα την συνολική εικόνα η οποία είναι πολύ καλή για την περιοχή μας.

Και τα δύο περιστατικά αφορούν στην Άρτα.

Στη μία περίπτωση πρόκειται για εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος από την πρώτη μέρα αρνήθηκε να φορέσει μάσκα και έχει ενημερωθεί η εισαγγελία.

Το δεύτερο αφορά σε μητέρα που δεν επιτρέπει στο παιδί της- μαθητή γυμνασίου να φορέσει μάσκα. Η ίδια ενημερώθηκε ότι το παιδί θα παίρνει απουσίες καθώς το σχολείο δεν μπορεί να κάνει άλλου είδους παρέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ