Δύο νέα προγράμματα για μικρομεσαίους

Δυο νέα προγράμματα από το ΕΣΠΑ αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στις επόμενες βδομάδες.

Λεπτομέρειες για τις προκηρύξεις που αναμένονται δίνουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας Plantech που ειδικεύεται στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι προκηρύξεις θα αφορούν:

  1. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί 5 Δεκέμβριου 2018

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

λιανικό εμπόριο

παροχή υπηρεσιών εστίασης

παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)

παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ

– Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ

Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

Πιστοποίηση

Τεχνικές μελέτες

Κατάρτιση προσωπικού

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Περισσότερες πληροφορίες

https://www.plantech.gr/ergaleiothiki-epicheirimatikotitas-emporio-estiasi-ekpaideysi 

  1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί τις επόμενες εβδομάδες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Περιβάλλον

Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10, με την εξαίρεση αυτών που δεν περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας αναλυτικής Πρόσκλησης)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Υγεία

Υλικά – Κατασκευές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 120.000 € .

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Από 50 % έως 80 % ανάλογα με το αν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  2. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας,

Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού,

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Περισσότερες πληροφορίες

https://www.plantech.gr/ergaleiothiki-antagonistikotitas-mikron-kai-poly-mikron-epicheiriseon 

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές, τεχνολογικές και αναπτυξιακές δυνατότητες του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε

PLANTECH Μ.Ε.Π.Ε.

Γ. Καλουδη 14

45221 Ιωάννινα

Τηλ. 2651054300

Email: [email protected]

www.plantech.gr 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ