Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ … «Καµπάνες» για παραβάσεις στην αγορά γάλακτος

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία τέθηκε άμεσα σε ισχύ με σκοπό να ρυθμίσει την αγορά γάλακτος. Η ΚΥΑ είναι αποτέλεσμα των καταγγελιών που υπήρξε για αθρόες και παράνομες εισαγωγές γάλακτος, οι οποίες έχουν δραματικές συνέπειες τόσο στον πρωτογενή τομέα της χώρας όσο και στην παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Στο εξής βαριά πρόστιμα αλλά και αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής, αναμένουν τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το νέο καθεστώς στην παραγωγή, την διακίνηση και την εμπορία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ειδικότερα, όσοι από τους εµπλεκόµενους στην παραγωγή και τη διακίνηση γάλακτος  διαπιστωθεί ότι παρανοµούν θα καταβάλουν µια σειρά από πρόστιµα, ανάλογα µε το είδος της παράβασης.

Ενδεικτικά, εάν διαπιστωθεί µη έγκαιρη υποβολή της Τριµηνιαίας ∆ήλωσης Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ, συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος, ενώ, εάν διαπιστωθεί µη ακριβής Τριµηνιαία ∆ήλωση Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ, συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

Εάν διαπιστωθεί µη ακριβής Μηνιαία ∆ήλωση Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος ή / και του Βιβλίου Ηµερήσιας Παραγωγής, βάσει της ποσότητας και του είδους της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται στα παραγόµενα προϊόντα, καθώς και της ζύγισης των παραγόµενων προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι αποδόσεις να εµφανίζονται εκτός ορίων της επιστηµονικής βιβλιογραφίας για το αντίστοιχο προϊόν, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 2.500 ευρώ, συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

Εάν διαπιστωθεί ότι από τα παραστατικά εµπορίας ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκοµικών συστατικών / προϊόντων ή διαπιστωθεί παραπλανητική αναφορά της χώρας προέλευσης, επιβάλλεται πρόστιµο 2.500 ευρώ, συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εµπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ηµιέτοιµα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόµενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 3.500 ευρώ συν το 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος, ενώ, εάν διαπιστωθεί άρνηση ή παρεµπόδιση του ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιµο 4.000 ευρώ, συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος. Πρόστιµα προβλέπονται και σε όσους παραγωγούς ή αγοραστές «πιαστούν» να µην έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια Αρχή ελέγχου.

Επιβάλλεται πρόστιµο 200 ευρώ, συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος, ενώ πρόστιµο 500 ευρώ, συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκοµικών συστατικών/προϊόντων επιβάλλεται σε όσους αγοραστές, παραλαµβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκοµικά συστατικά/προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω χονδρική πώληση ή µεταποίηση, από παραγωγούς ή άλλους αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης ή χωρίς προηγουµένως οι ίδιοι να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης. Η αρµόδια Αρχή ελέγχου µπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του παραβάτη από το µητρώο, κάτι που ισοδυναµεί µε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση υποτροπής ή επανάληψης της παράβασης.

Οι παραγωγοί γάλακτος, για να διαθέτουν το παραγόµενο γάλα πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ