Διεξαγωγή εκλογών στην Τράπεζα Ηπείρου

trapeza_hpeiroy

Το  ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με την υπ’ αρίθμ. 166/27-08-2012 απόφαση, αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό και το νόμο προκηρύσσει Γενική Συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19-9-2012 και ώρα 18.30 στον χώρο του ξενοδοχείου DU LAC, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26-9-2012, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και σε περίπτωση πάλι μη επιτεύξεως απαρτίας η  τρίτη και οριστική Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα ,  στις 3-10-2012,  οι δε εκλογές, θα διεξαχθούν στις 7-10-2012  ημέρα Κυριακή, για μεν τα μέλη που διαμένουν στο νομό Ιωαννίνων στον χώρο του κέντρου ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ, για δε τα μέλη που διαμένουν στους νομούς Αρτας, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στα κατά τόπους καταστήματα της τράπεζας  και από ώρα 07.00 έως 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του καταστατικού .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Απολογισμός Δ.Σ .

2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

3.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

4. Διεξαγωγή εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ.

1) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού δικαίωμα  συμμετοχής στις εκλογές έχει το μέλος του οποίου η εγγραφή  έχει εγκριθεί από την τελευταία πρίν από τις εκλογές Γ.Σ ( δηλ. αυτή του Ιουνίου 2012).

2) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος το μέλος θα πρέπει να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα,  ή το διαβατήριό του ή την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Οι εκπρόσωποι των Νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πρέπει να φέρουν μαζί τους ή να καταθέσουν στα γραφεία της γραμματείας της διοίκησης της τράπεζας πρίν από την ημέρα των εκλογών, τα εξής έγγραφα :

α) των Ο.Ε, Ε.Ε και Κ/Ξ, αντίγραφο του  καταστατικού με πιστοποιητικό του πρωτοδικείου για την τελευταία τροποποίηση,

β) των ΕΠΕ αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, από το οποίο να προκύπτει το όνομα του διαχειριστή, καθώς και  πιστοποιητικό του πρωτοδικείου για την τελευταία τροποποίηση,

γ) των Α.Ε και των συνεταιρισμών ειδικό πρακτικό του Δ.Σ αυτών με το οποίο να ορίζεται ο εκπρόσωπος για τη συμμετοχή στις εκλογές,

δ) των ΝΠΔΔ ( πλήν Περιφέρειας και δήμων εκπρόσωποι των οποίων είναι ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι), νομιμοποίηση από το αρμόδιο όργανο αυτού.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του καταστατικού το δικαίωμα του εκλέγειν  ασκείται αυτοπροσώπως και μόνο και κάθε μέλος έχει μία ψήφο ανεξαρτήτως αριθμού μερίδων.

4) Το μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι τρείς ( 3) σταυρούς προτίμησης .

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

1) Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν με αίτηση του ενδιαφερομένου το αργότερο μέχρι 10-9-2012 (οκτώ τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη σύγκληση της  πρώτης ΓΣ – άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στα γραφεία της γραμματείας της διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, Π. Ιωακείμ και Καραπάνου 6 στα Ιωάννινα.

2) Ο υποψήφιος ή υποψήφια για την ανάδειξη ως μέλους του Δ.Σ, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15 και 29 του καταστατικού να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1) Πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (συμπλήρωση του 18ου έτους και ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).

2) Ακριβή γνώση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής δράσης της τράπεζας και να έχει εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλους μέχρι και τη ΓΣ του Ιουνίου 2012 και να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.

3)Να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, απάτης, απιστίας, για τα αδικήματα περί το νόμισμα του άρθρου 207 επόμενα του Ποινικού Κώδικα, τοκογλυφία καθώς να μην έχει καταδικασθεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος το ποινική δίωξη για αδίκημα σε βάρος της τράπεζας, ή να μην βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα ατομικά ή ως εγγυητής που να ξεπερνάνε το διάστημα των 3ων μηνών.

4)Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την αίτηση και:

4α) Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία περί μη διώξεως για τα παραπάνω αδικήματα και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικού τύπου.

4β) βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 3ων μηνών,  ατομικά  ή ως εγγυητής.

4γ) αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας, ποσού εκατό (100,00) ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξόδων .

4δ) Η αίτηση εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν υπάγεται στα παραπάνω κωλύματα του ΠΚ, ότι  δεν ασκεί ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του ιδρύματος, ούτε είναι υπάλληλος άλλης τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού συν/σμού, ή γραφείου.

5) Εάν τη θέση του υποψηφίου διεκδικεί Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται πλήρης νομιμοποίηση του εκπροσώπου αυτού που θα είναι υποψήφιος ( καταστατικό, ΦΕΚ – εάν είναι ΑΕ ή ΕΠΕ – , πρακτικό Δ.Σ κ.λ.π), στο δε ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ως υποψήφιος το όνομα του νομικού προσώπου και εντός παρενθέσεως το όνομα του εκπροσώπου.

5α) Ο υποψήφιος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων- φυσικών προσώπων, να μην έχει τα κωλύματα που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και να προσκομίσει τα απαιτούμενα για τα φυσικά πρόσωπα δικαιολογητικά.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της  Συν/κής Τράπεζας Ηπείρου, καθημερινά και από ώρα 12.00 μέχρι 14.30 ,ή στα  τηλέφωνα 26510 – 59.000 & 59050 και στα τηλέφωνα των κατά τόπους καταστημάτων.

Έντυπα αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τα καταστήματα της τράπεζας, εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζας www.epirusbank.com.

Υπεύθυνοι,  Εμμ. Καπελλίδης νομικός σύμβουλος τηλ. 2651035917, Έφη Δέντσικα γραμματέας Δ.Σ. και για την Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, οι Διευθυντές των κατά τόπους καταστημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Συν/κής Τράπεζας Ιωαννίνων

 

 

Ο πρόεδρος                                                                                 Ο γραμματέας

 

 

   Κων/νος Ζωνίδης                                                                 Κων/νος Μπαράτσας

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ