Ανοιχτά τα σχολεία στο Δήμο Ζίτσας

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ανοιχτά θα είναι την Τρίτη τα σχολεία στο Δήμο Ζίτσας. Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά στα όρια του Δήμου καθώς συνεκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα.

Ο αποχιονισμός έχει ολοκληρωθεί, οι αυλές έχουν καθαριστεί ενώ η οδηγία είναι να λειτουργήσει η θέρμανση σε επαρκείς χρόνους για να μην υπάρχουν προβλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ