Ανάθεση για το σύστημα αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης

BELTIOSHS

BELTIOSHSΜε αμοιβή 14.952 ευρώ συν ΦΠΑ ανέθεσε ο Ειδικός Γραμματέας, Βαγγέλης Διβάρης, τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121) και της πληρωμής του προγράμματος Συμμετοχής Γεωργών στα Συστήματα Ποιότητας (Μέτρο 132), στον διδάκτορα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θεόδωρο Νικ. Μητάκο.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των 7.700 φακέλων των Σχεδίων Βελτίωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενώ η διαδικασία της αξιολόγησης των 7.700 φακέλων των Σχεδίων Βελτίωσης και η υποβολή αιτήσεων για την πρώτη και τη δεύτερη δόση πληρωμής των Συστημάτων Ποιότητας βρίσκεται σε εξέλιξη, το υπουργείο ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ικανοποιητικά την ηλεκτρονική επεξεργασία των προγραμμάτων. Εξάλλου, δεν ξεχνά κανείς πόσο ανεπαρκές ήταν το πληροφοριακό σύστημα που είχε δημιουργηθεί για την υποβολή των αιτήσεων των Σχεδίων Βελτίωσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Τώρα επιλέγει την οδό της εξωτερικής ανάθεσης, όπως έκανε και με την αξιολόγηση των φακέλων του Μέτρου 121 από τη Euricon.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση, το αντικείμενο του έργου έχει ως εξής:

Α. Για την υλοποίηση του Μέτρου 121 Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο:

1) της αξιολόγησης των περίπου 7.700 αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από την 1η προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης

2) των συνεδριάσεων των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών για γνωμοδότηση επί των αξιολογήσεων

3) της έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων και εν συνεχεία της παρακολούθησης – πιστοποίησης – πληρωμής τους και

4) της παρακολούθησης των ελέγχων ,

κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των ανωτέρων εργασιών με κατάλληλη και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ειδικότερα η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες :

– Την ηλεκτρονική αξιολόγηση – γνωμοδότηση των αιτήσεων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης έντυπης μορφής των εισηγήσεων της αξιολόγησης και του πορίσματος της γνωμοδοτικής επιτροπής.

– Την ηλεκτρονική έκδοση των ατομικών αποφάσεων έγκρισης πράξης και τις τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης στο ΠΑΑ, Εγκριτικών Αποφάσεων καθώς και Τεχνικών Δελτίων Έργων ενημέρωση του ΟΠΣΑΑ και ενδεχομένως της Αρχής Πληρωμής, όπου απαιτείται.

– Την ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων απένταξης πράξεων, την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

– Την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης της έντυπης μορφής του φακέλου πληρωμής.

– Την ηλεκτρονική εκκαθάριση των αιτήσεων πληρωμής και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

– Την καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

– Την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων και την έκδοση των τροποποιημένων ατομικών αποφάσεων έγκρισης πράξης.

– Την ηλεκτρονική υποστήριξη των ενστάσεων και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

– Την ηλεκτρονική υποστήριξη των ελέγχων κάθε μορφής και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

– Την παρακολούθηση και έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων των δικαιούχων.

– Την παροχή στατιστικών στοιχείων.

Β. Επίσης για την υλοποίηση του Μέτρου 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, και συγκεκριμένα για την υποδοχή και εκκαθάριση αιτήσεων πληρωμής, κρίνεται επίσης απαραίτητη η υποστήριξη με κατάλληλη και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής:

– Να συνεργάζεται με το υπάρχον πληροφορικό σύστημα με το οποίο έγιναν οι αιτήσεις ενίσχυσης και η αξιολόγησή τους.

– Να μπορεί να κάνει χρήση στοιχείων δικαιούχων από το υπάρχον πληροφορικό σύστημα (ατομικά στοιχεία, εκμετάλλευση, αιτηθείσες και εγκεκριμένες δαπάνες κ.λπ.).

– Να υποστηρίζει την εισαγωγή και χρήση στοιχείων από την κατ’ έτος Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (π.χ. τραπεζικός λογαριασμός, επιλέξιμα αγροτεμάχια και εκτάσεις).

– Να υποστηρίζει τη συμπλήρωση από τους ενδιαφερομένους της «φόρμας» της αίτησης πληρωμής, όπως αυτή περιγράφεται στην ΥΑ λεπτομερειών του Μέτρου. Επίσης να υποστηρίζει την εκτύπωση και την οριστικοποίησή της.

– Να υποστηρίζει την εισαγωγή σε ειδικά πεδία των αποτελεσμάτων επιτόπιων ελέγχων των δικαιούχων που ελέγχθηκαν βάσει δείγματος και χρήση τους, όπου απαιτείται, στους υπολογισμούς των προς πληρωμή ποσών ενίσχυσης.

– Να υποστηρίζει την επεξεργασία των δηλωμένων στοιχείων της αίτησης πληρωμής από τους ελεγκτές τωνΔιευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον υπολογισμό των ποσών ενίσχυσης, τη δημιουργία και εκτύπωση τελικής συγκεντρωτικής λίστας πληρωμής (ανά περιφερειακή ενότητα).

– Να συνεργάζεται με το ΟΠΣΑΑ όπου απαιτείται υποστηρίζοντας σχετική διεπαφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ