5,4 εκατ. για ψηφιακό σύστημα διαχείρισης στο Δήμο Ζίτσας

dimarxeio-zitsas

Με προϋπολογισμό 5,4 εκατομμύρια ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας.

Το έργο περιλαμβάνει:

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (5.770) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου με χρήση ασύρματων ψηφιακών αισθητήρων καταγραφής και αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων.

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθερού Δικτύου επικοινωνίας αποτελούμενο από πενήντα (50) ασύρματες διατάξεις συγκέντρωσης δεδομένων και πεντακόσιες (500) ασύρματες διατάξεις αναμετάδοσης δεδομένων γιατη λήψη δεδομένων των Ψηφιακών υδρομετρητών.

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας Πίεσης (ΤΣΕΠΠ) σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών με αισθητήρια, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τον έλεγχο δικτύων, τη λήψη δεδομένων και τον έλεγχο της καταλληλότητας του νερού,

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικά κλπ

• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ