20 εκατ. για επιμόρφωση στον αγροτικό τομέα

AGROTIKO1Στην υποβολή προτάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον αγροτικό τομέα ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να προχωρήσουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Υπουργεία – ΝΠΔΔ, Συνεταιρισμοί, Συλλογικοί Φορείς, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», οι δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών.

– να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό

 

– να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων του πρωτογενούς τομέα στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.espa.gr, και http://www.epeaa.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί μέσω της υποβολής του στην φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην διεύθυνση http://logon.mnec.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράση με ίδια μέσα.

(v) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη πράξη απαλλάσσεται ή όχι από το ΦΠΑ.

(vi) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(vii) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ‘Ενωση ή Σύμπραξη φορέων, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας με ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των επιμέρους μελών της ένωσης ή σύμπραξης.

(viii) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου ή/ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ και αποστέλλει σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» EYΣ/Μονάδα Α’, στη διεύθυνση Νίκης 10, 10563, Σύνταγμα, 6ος όροφος, τις ώρες 09:00- 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες (επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ