2,3 εκατομμύρια για «ηλεκτρονικό επιχειρείν» στην Ήπειρο.. Τι χρηματοδοτείται, οι προϋποθέσεις

Το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80%.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Όροι και προϋποθέσεις :

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης.

Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται: Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:

Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις

Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση- Διαχείριση

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Προϋπολογισμός :

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00€.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 5.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000,00€, με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια των έργων :

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:

PLANTECH- Ιωάννινα 

www. plantech.gr  

Τηλέφωνο: 26510 54300
Email: info@plantech.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ