Παράταση για γυμναστήρια και παιδότοπους ως τις 10 Σεπτεμβρίου

gimnasthrio

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021στις 3 μ.μ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων».

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση θα έληγε την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 στις 5μμ. Πρόκειται για τη δεύτερη τροποποίηση που γίνεται στην Πρόσκληση της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι αλλαγές που γίνονται στην επιδότηση

Επίσης άλλες αλλαγές που έγιναν στην εν λόγω δράση είναι οι εξής:

1.Πρόσθετοι ΚΑΔ

Παράλληλα προστίθενται οι παρακάτω επιλέξιμοι ΚΑΔ στη Δράση:

93.11 – Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων,

93.11.10 – Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 – Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ,

93.11.10.02 – Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ,

93.11.10.03 – Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) και

93.11.10.05 – Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ.

2. Όροι συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση, τη διαδικασία των ενστάσεων και την υπεύθυνη δήλωση Α’ του Παραρτήματος VII.

Η τροποποίηση της Δράσης περιλαμβάνει και αλλαγές σχετικά με τους όρους συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση, τη διαδικασία των ενστάσεων και την υπεύθυνη δήλωση Α’ του Παραρτήματος VII. Αναλυτικά:

Α. Στο Κεφ. 5 – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η τελευταία παράγραφος:

«∆εν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύλλογοι/σωματεία και οι εξωχώριες εταιρείες.» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 4 από 5 αντικαθίσταται από την παράγραφο: «∆εν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).».

Β.Στο Κεφ. 11.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, 1η κουκκίδα, η παράγραφος:

«Ο ενδιαφερόμενος δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου 10.3 προς τη δηλωμένη από τον επενδυτή, στο ΠΣΚΕ, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου ν. 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ.» αντικαθίσταται από την παράγραφο: «Ο ενδιαφερόμενος δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος του Κεφαλαίου 11.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ προς τη δηλωμένη από τον επενδυτή, στο ΠΣΚΕ, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου ν. 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ.».

Γ. Στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII προστίθεται η παράγραφος:

«∆ηλώνω ότι η επιχείρηση δεν σχετίζεται με αθλητικό σύλλογο, σωματείο, αθλητική ανώνυμη εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ