Παιδικές χαρές.. Ο μεγάλος ασθενής!

kourampas

Παιδικές χαρές.. Εξελίσσονται  στον μεγάλο ασθενή για όλους τους Δήμους. Ήδη αρκετοί  στην Ήπειρο έχουν προχωρήσει στο καθολικό τους κλείσιμο, ενώ σε άλλους λειτουργούν λίγες ή ελάχιστες.

Χώροι ζωτικής σημασίας για μικρούς αλλά και για μεγάλους έχουν μετατραπεί σε… κρανίου τόπο. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πόλη των Ιωαννίνων είναι ο Κουραμπάς. Ένας χώρος στον οποίο δαπανήθηκε πάνω από μισό εκατομμύριο και σήμερα είναι εγκαταλειμμένος και λεηλατημένος.

Σχεδόν όλοι οι δήμοι αδυνατούν να κρατήσουν τις παιδικές χαρές ανοιχτές και να ανταποκριθούν στις πολύ αυστηρές απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Έτσι ελάχιστες μένουν ανοιχτές και ορισμένες από όσες καταφέρουν να πιστοποιηθούν μετά από λίγο καιρό ξαναβάζουν λουκέτο. Αρκεί η ζημιά σε ένα παιχνίδι για να κριθεί ακατάλληλη μία παιδική χαρά και να αφαιρεθεί το σήμα πιστοποίησης.

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού. Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματος τους.

Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει: • Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ.. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.

• Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.

• Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

• Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

• Βρύση με πόσιμο νερό

• Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.

• Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

• Καλάθια απορριμμάτων

• Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων

• Ζώνες πρασίνου

• Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς

Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

α. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176).

γ. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

Η αίτηση του Δήμου προς την Επιτροπή για τη βεβαίωση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς πρέπει να συνοδεύεται από την τεχνική έκθεση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η Επιτροπή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο οσάκις το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή, εάν κατόπιν αυτοψίας διαπιστώσει ότι η τεχνική έκθεση ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί κατά τρόπο που προδήλως δεν συνάδει με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα ισοδύναμά τους ή ότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη, αφαιρεί το ειδικό σήμα και σφραγίζει την παιδική χαρά.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία καθιστά αδύνατη την λειτουργία των παιδικών χαρών αφού οι Δήμοι δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, ούτε το προσωπικό, ούτε και τα χρήματα ώστε να τις διατηρούν στις υψηλές προδιαγραφές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ