Νέο μαχαίρι στα επιδόματα ανεργίας- παραδείγματα

ANERGOI1Νέες μειώσεις θα υποστούν τα επιδόματα ανεργίας από 1/1/2013 βάσει των διευκρινίσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, αλλά και για τον καθορισμό του ύψους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα που παρέσχε με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΔ.

Μείωση επέρχεται και στα ποσά που εισπράττει ο δικαιούχος ως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ακολουθεί δε νέο ψαλίδι το 2014, ενώ η πραγματική ανεργία έχει ξεπεράσει το 30%.

Πλέον τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, αλλά και για τον καθορισμό του ύψους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα από τον ΟΑΕΔ γίνονται αυστηρότερα.

Οι αλλαγές αυτές, που πλήττουν κυρίως τους εποχικά επιδοτούμενους προβλέπονται στον νόμο 3986/2011.

Βάσει της εγκυκλίου του ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας ο Οργανισμός θα εξετάζει πόσα ημερήσια επιδόματα έχει εισπράξει ο δικαιούχος από το 2009. Εφόσον προκύψει ότι έχει εισπράξει περισσότερα από 450, τότε σταματά την επιδότηση.

Ψαλιδισμένα επιδόματα ανεργίας

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 450. Δηλαδή για τον τελικό καθορισμό της διάρκειας επιδότησης λαμβάνεται υπόψη και το τι είχε εισπράξει ο άνεργος από το 2009 και μετά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος «από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450).»

»Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων».

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400.

Παραδείγματα:

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα:

1) Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει στις 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη συνέχεια ελέγχεται πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009–2.1.2013. Έστω ότι προκύπτει ότι του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 240 ημερών επιδότησης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 240 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300, που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

2) Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Ελέγχεται πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009–2.1.2013. Έστω ότι προκύπτει ότι του χορηγήθηκαν 440 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 10 ημερών επιδότησης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 10 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

3) Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει στις 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Επίσης έστω ότι κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι στο διάστημα 3.1.2009 – 2.1.2013 του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 400 ημερών επιδότησης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα).

4) Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει στις 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013 του χορηγήθηκαν 450 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.

Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

5) έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει στις 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013 του χορηγήθηκαν 480 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.

Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα αρνητικό υπόλοιπο -30 ημερών επιδότησης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Συρρικνώνονται τα δώρα Χριστούγεννων- Πάσχα

Για την οικονομική ενίσχυση Πάσχα οι άνεργοι θα πρέπει να παραμένουν επιδοτούμενοι μέχρι τις 30 Απριλίου εκάστου έτους για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης, δηλαδή 12.5 ημερήσια επιδόματα (μέχρι τώρα έπρεπε να είναι επιδοτούμενοι μέχρι 30 Μαρτίου).

Για την οικονομική ενίσχυση Χριστουγέννων η μεταβολή έγκειται στο ότι για κάθε μήνα επιδότησης από 1ης Μαΐου κάθε έτους η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας (αντί για 6 που ίσχυε).

Επιπλέον για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μήνα επιδότησης θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να είναι επιδοτούμενοι από 1η Μαΐου-έως 31 Δεκεμβρίου (δεν αρκεί πλέον τετράμηνη επιδότηση).

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται ασφαλισμένος να λάβει περισσότερα από 25 ημερήσια επιδόματα ως οικονομική ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που επιδοτείται από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού του δώρου θα έπαιρνε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει ως δώρο Χριστουγέννων 12 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Βάσει του ίδιου σκεπτικού ασφαλισμένος με διάστημα τακτικής επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων 21 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι θα ισχύσει για το δώρο Χριστουγέννων 2012

Ο ΟΑΕΔ εφιστά την προσοχή στον τρόπο υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί ειδικά στο έτος 2012, επειδή «η έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης είναι η 1-7-2012 και συνεπώς το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 1-5-2012 έως την 30-6-2012, θα υπολογιστεί βάσει του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης».

Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα διαστήματος επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου, ειδικά για το έτος 2012 και μόνο, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας επειδή για το διάστημα που αφορά στον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 θα δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης.

Στην περίπτωση δε, όπου κάποιες ημέρες του μήνα επιδότησης ειδικά του έτους 2012, εμπίπτουν στον μήνα Ιούνιο και κάποιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμπληρωθεί ο μήνας επιδότησης εμπίπτουν στο διάστημα μετά την 1 Ιουλίου του 2012, ο υπολογισμός για τον μήνα αυτό θα γίνει με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού.

Παράδειγμα υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων ειδικά για το έτος 2012:

Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 10-5-2012 έως 9-10-2012. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 10-5-2012 έως 9-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-6-2012 έως 9-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-7-2012 έως 9-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-8-2012 έως 9-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-9-2012 έως 9-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 18 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ