Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, αιτήσεις για τα δωρεάν GΒ

kinito 6

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ, σχετικά με το “δώρο” των 50 GB στους νέους ηλικίας δεκαπέντε έως δεκαεπτά ετών, οι οποίοι εμβολιάστηκαν, για τον κορονοϊό

Όπως αναφέρεται, θα λάβουν επιταγές (“Voucher”) μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, με τις οποίες θα πάρουν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας το δωρεάν πακέτο δεδομένων 50 GB (“Freedom Pass/Data”)

H λειτουργία της πλατφόρμας για τις αιτήσεις ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 11.10.2021. ενώ το αίτημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:

Άρθρο 1

Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 και διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data”

1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή (“Εφαρμογή”), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών (“Voucher”) με τη μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB, σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας, από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για την πλοήγηση στο διαδίκτυο (“Freedom Pass/Data”). Δικαιούχος της διευκόλυνσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2004 έως και 31.12.2006 και έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού μέχρι και την 31η.12.2021 (“Εμβο-λιασθείς”). Το “Freedom Pass/Data” πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.” (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).

2. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, αφότου εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1, και αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, o έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία:

α) τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τον οποίο αιτείται τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data”, β) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, γ) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αιτείται τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data”.

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η Εφαρμογή αποστέλλει αυτοματοποιημένα γραπτό μήνυμα (sms) με κωδικό επιβεβαίωσης, περιορισμένης χρονικής ισχύος. Για την οριστικοποίηση της αίτησης ο κωδικός καταχωρείται στην Εφαρμογή.

5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data”, το πληροφοριακό σύστημα της Εφαρμογής διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα αναγκαία στοιχεία.

6. Το “Freedom Pass/Data” χορηγείται μόνο για έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος και δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά.

7. Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως και την 31η.12.2021.

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη “Freedom Pass/Data” μέσω των Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data” μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης ενός εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση του με τον Εμβολιασθέντα. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 1 και αιτείται τη χορήγηση “Freedom Pass/Data” για τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που υποδεικνύει ο έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.

2. H ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη του “Freedom Pass/Data” δύναται να πραγματοποιείται και από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του έχοντος την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 3

Ενεργοποίηση του “Freedom Pass/Data” και ενημέρωση του αιτούντος

1. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, και εφόσον επαληθευθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του “Freedom Pass/Data”, ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο θα χορηγηθεί το “Freedom Pass/Data”, διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα μέσω της Εφαρμογής στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς ενεργοποίησης του “Freedom Pass/Data”, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

2. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιεί για τον δηλωθέντα αριθμό κινητής τηλεφωνίας το “Freedom Pass/Data”. Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή εάν: α) ο δηλωθείς αριθμός κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκει ή είναι προσωρινά ή οριστικά φραγμένος ή δεν είναι ενεργός στον συγκεκριμένο πάροχο, β) έχει ήδη ενεργοποιηθεί πακέτο δεδομένων “Freedom Pass/Data” για τον ίδιο αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή γ) είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το “Freedom Pass/Data” στο συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τεχνικούς ή λοιπούς συναφείς λόγους. Στις περιπτώσεις που η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για διαφορετικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή για τον ίδιο αριθμό σε περίπτωση που ο λόγος μη ενεργοποίησης αρθεί.

3. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας: α) αποστέλλει γραπτό μήνυμα (sms) στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του “Freedom Pass/Data”, σχετικά με την αποδοχή της αίτησης και τον ακριβή χρόνο ενεργοποίησης του “Freedom Pass/Data” και β) ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με την ενεργοποίηση του “Freedom Pass/ Data”. Η Εφαρμογή ενημερώνει τον αιτούντα για τον λόγο για τον οποίο η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή.

4. Το “Freedom Pass/Data” παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια πέντε (5) μηνών από την ενεργοποίησή του και μπορεί να καταναλωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους κάθε παρόχου. Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου ή μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το “Freedom Pass/ Data” απενεργοποιείται αυτόματα.

5. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση του “Freedom Pass/Data”, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμβάσει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του “Freedom Pass/Data” έπειτα από την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του προς την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και λοιποί φόροι/τέλη), σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η πληρωμή αφορά στην κάλυψη της αξίας του “Freedom Pass/ Data”, θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγμα-τοποιθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ούτε χορήγηση ενίσχυσης προς αυτούς (παρόχους).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ