Ανέλαβε φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών

siskeues

Η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ορίστηκε φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρη.

Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο φορέα θα περιγράφονται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη δράσης που αφορά στην απόσυρση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, και την αντικατάστασή τους με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Οι αρμοδιότητες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

-Την πιστοποίηση των διαδικασιών των δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων συσκευών και της απόσυρσης ισάριθμων παλαιών,

-Την καταβολή της αναλογούσας χρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους.

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του φορέα θα συναφθεί σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων, σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης της δράσης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο ρόλο εξετάστηκαν οι περιπτώσεις των εταιρειών «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και «Φωτοκύκλωση Α.Ε.», οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Ωστόσο, κρίθηκε ότι μόνο η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» διαθέτει, σύμφωνα με την απόφαση, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς έχει αναλάβει στο παρελθόν παρόμοιες δράσεις για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Από τη συγκεκριμένη απόφαση προκαλείται δαπάνη, ύψους κατ’ ανώτατο 2 εκατ. ευρώ, σε βάρος του ΠΔΕ, η οποία καλύπτεται με ενωσιακή συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ