Μέχρι 30/12 αιτήσεις για Εναλλακτικό Τουρισμό

istioplooi1Περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή τις 30 Δεκεμβρίου 2011 έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση Εναλλακτικός Τουρισμός.

Πρόκειται για δράση που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, καθώς και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

 Ενδεικτικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι ο Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής, ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος Τουρισμός, ο Τουρισμός της Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας κ.α.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Δικαιούχοι

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε επιλεγμένες δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) των κλάδων:

50: Πλωτές Μεταφορές

55: Καταλύματα

56: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης

77: Δραστηριότητες Ενοικίασης και Εκμίσθωσης

79: Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, Γραφείων, Υπηρεσιών Κρατήσεων

85: Εκπαίδευση

93: Αθλητικές Δραστηριότητες Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας

2. Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας ή και άδειες άσκησης επαγγέλματος

3. Είναι υφιστάμενες, με ημερομηνία Έναρξης επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την 01.01.2010

4. Δεν έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικα μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.

5. Δεν έχουν λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

6. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις

7. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,

8. Υποβάλλουν μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην σχετική παράγραφο του οδηγού του προγράμματος.

9. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1: Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού: Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισμού και συστημάτων (κύριων και βοηθητικών), το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του, το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

2: Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού): Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών και βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

3: Προβολή – Προώθηση (έως 25%): Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω του επενδυτικού σχεδίου.

4: Υπηρεσίες συμβούλων (έως 5%): Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών μηχανικού για την έκδοση άδειας/αδειών εκτέλεσης εργασιών του σχεδίου, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου, συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces, δημιουργία ιστοσελίδας, σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων ποιότητας (μόνο, εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση).

5: Άλλες δαπάνες (έως 6%): Δαπάνες απόκτησης, μεταφοράς και χρήσης της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά, άδεια χρήσης, royalties, κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων και για περίοδο πέντε (5) ετών, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και λήψη σημάτων ποιότητας.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (13/9/2011).

Ποσοστό επιχορήγησης:

– Σύνολο ελληνικής επικράτειας: 40%

– Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων: 45%

Προϋπολογισμός:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος μέχρι του ποσού των €400.000,00 και μέχρι του ύψους του κύκλου εργασιών της αιτούσας επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2010, ενώ για την διαμόρφωσή του λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας De Minimis.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ