Πόσα μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 25 Απριλίου ξεκινάει επίσημα η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναφέρονται ακόμα τα όρια δαπανών για τους υποψηφίους στον Α' και τον Β' βαθμό της Αυτοδιοίκησης.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι η προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα των τριάντα ηµερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των δαπανών των υποψηφίων πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας περιφερειακής ενότητας:

>Για πληθυσμό μέχρι 100.000 το όριο των δαπανών των υποψηφίων είναι τα 2.500 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 150.000 το όριο των δαπανών είναι 3.000 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 200.000 το όριο είναι 3.500 ευρώ.

>Για πληθυσμό άνω των 200.000 αυξάνεται κατά μία µονάδα (ποσό αναφοράς είναι τα 1.000 ευρώ) ανά 100.000 κατοίκους.

Στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα.

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

>Για πληθυσμό μέχρι 30.000 το όριο των δαπανών είναι 1.500 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 60.000 το όριο είναι 2.000 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 100.000 το όριο είναι 2.500 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 150.000 το όριο είναι 3.000 ευρώ.

>Για πληθυσμό μέχρι 200.000 το όριο είναι 3.500 ευρώ.

>Για πληθυσμό άνω των 200.000 το όριο αυξάνεται κατά μία µονάδα (ποσό αναφοράς είναι τα 1.000 ευρώ) ανά 100.000 κατοίκους.