Απαγόρευση της θήρας στην Παμβώτιδα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων ανανεώθηκε η ισχύς της υπ’ αριθµ.60975/2212/18-09-2014 απόφασης, της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των Θηραµάτων για πέντε ακόµη έτη σε έκταση είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων στρεµµάτων (29.600 στρ.), στην χερσαία και υδάτινη περιοχή της λίµνης «Παµβώτιδας» Π.Ε Ιωαννίνων.

Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση ισχύει μέχρι τις 31-07-2024 .