400 χιλιάδες για Γέφυρα Καλογήρου- Πρέβεζα

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», με προϋπολογισμό 400.000,00€ προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της οδού σε τμήματα όπου παρουσιάζονται καθιζήσεις και την πλήρη αποκατάστασή της.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02η Αυγούστου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.