Τρέχουν οι αιτήσεις για τον Επενδυτικό Νόμο

ESPA MME 16 5Μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 θα πρέπει να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο πλαίσιο του Επενδυτικού νόμου οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να «προλάβουν» την πρώτη περίοδο αξιολογήσεων που ξεκινάει το Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ωστόσο η αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το έτος, μια από το Μάιο και μία από το Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από 31 Οκτωβρίου και έως 30 Απριλίου 2014 θα αξιολογηθούν από το Μάιο του 2014, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

 

Μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των ΑΠΕ των Logistics, κ.α. με τη μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγών ή/και leasing με ποσοστά που φτάνουν το 60% του προϋπολογισμού.

Το μέγεθος των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, όπως καθορίζονται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ισχύς Χάρτη από 1-1-2007 έως 31-12-2013), οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ποσοστό της ενίσχυσης.

Επιπλέον, προβλέπεται προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα εγκριθούν μέσω του Επενδυτικού Νόμου, ως το τέλος του έτους 2014.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Ενδεικτικά επιδοτούνται:

-Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις (Θερμοκήπια, Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές μονάδες κ.α.)

– Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3*, Μονάδες Τουρισμού Υγείας, Θεματικά Πάρκα, Κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας κ.α.

– Μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες και βιοτεχνίες αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, μετάλλων, φαρμάκων, ενδυμάτων, επίπλων κ.α.)

– Μονάδες Logistics,

– Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εκτός Φ/β και ηλιοθερμικών),

– Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις κ.α.

– Μονάδες Ανακύκλωσης

Κατ’ εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ