Το βαρύ κατηγορητήριο για τον πρώην ταμία και την Διευθύντρια των Οικονομικών

DIKASTIKO IOANNINA

DIKASTIKO IOANNINA

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν αύριο Τρίτη, ο πρώην ταμίας του δήμου Ιωαννιτών και η επί σειρά ετών Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, κατηγορούμενο για το τεράστιο έλλειμμα που είχε αποκαλυφθεί το 2013.

Η οικονομική ζημιά για το Δήμο ανήλθε στο ποσό του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η διερεύνηση της υπόθεσης, το επίμαχο χρονικό διάστημα, κόστισε τη ζωή του τότε αντιδημάρχου Νίκου Μάντη.

Δυόμισι χρόνια μετά κι όντας ο πρώην ταμίας προφυλακισμένος, εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, βάση του οποίου παραπέμπονται στο ακροατήριο οι δύο υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το κατηγορητήριο με το οποίο είναι αντιμέτωποι, είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ο πρώην ταμίας του Δήμου διώκεται διότι:

– Κατά το χρονικό διάστημα από την 1-6-2011 έως την 23-4-2013, όντας υπάλληλος και μάλιστα ταμίας του Δήμου Ιωαννιτών, ιδιοποιήθηκε παράνομα με ιδιαίτερα τεχνάσματα και σε βάρος του δήμου Ιωαννιτών το συνολικό χρηματικό ποσό του 1.653.568 εκατομμυρίου ευρώ.

– Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, όντας υπάλληλος που στα καθήκοντά του ενάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, βεβαίωσε σε τέτοια έγγραφα, με πρόθεση, ψευδώς, περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, είχε δε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, ενώ οι πράξεις του στρέφονται κατά του δήμου Ιωαννιτών.

Η δεύτερη από αυτούς –πρόκειται για την Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας- παραπέμπεται γιατί:

– Κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2011 έως την 23-4-2013, με περισσότερες πράξεις, ενώ ήταν υπάλληλος με πρόθεση παρέσχε στον πρώτο, ο οποίος είχε επίσης την ιδιότητα του υπαλλήλου, με πράξεις και παραλείψεις της, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίζει την επέλευση του εγκληματικού αποτελέσματος, εντούτοις ηθελημένα παρέλειπε να το πράττει εν γνώσεις της τέλεσης της κύριας πράξης από το δράστη, άμεση συνδρομή, κατά τη διάρκεια της άδικης πράξης που διέπραξε και στην εκτέλεση αυτής.

Η συνδρομή που παρείχε στον συγκατηγορούμενο της, κατά τη διάρκεια και στην τέλεση της άδικης πράξης συνίσταται στο ότι, ενώ ήταν μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών και μάλιστα Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2013 και της είχε ανατεθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου, η άσκηση των καθηκόντων της αποτελεσματικής τήρησης των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, της σωστής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων, της διαχείρισης των εσόδων και δαπανών του, καθώς και της διασφάλισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, επιπλέον ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Δήμου και επόπτευε τις διαδικασίες που αφορούν στον προυπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του δήμου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεριμνούσε για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά με τον προυπολογισμό του Δήμου και την τήρηση των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είχε την ευθύνη του Τμήματος του οποίου ήταν προισταμένη, εν γνώσει της:

Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων της, ως Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας και Προισταμένη του πρώτου δεν ήλεγχε τον τελευταίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

Β. μολονότι ο Δήμος διέθετε πιστοποιημένο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, του οποίου είχε την εποπτεία, δεν μερίμνησε για τη σωστή λειτουργία και ενημέρωση αυτού και συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από την 1-6-2011 έως και την 15-7-2012, δεν μερίμνησε για τη σωστή λειτουργία και ενημέρωση της εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής από το Δημόσιο Λογιστικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εικόνα ως προς το υπόλοιπο του ταμείου ανά ημέρα και στο ισοζύγιο το υπόλοιπο του ταμείου να εμφανίζεται μηδενικό, ενώ κατά το έτος 2013 δεν μερίμνησε για σωστή καταχώρηση των παραστατικών από την ταμειακή υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται ορθώς στο σύστημα τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

Γ. Ενώ κάθε μήνα έπρεπε να αποστέλλει προς το Υπουργείο Εσωτερικών αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα με σαφή διάκριση σε μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες, όπως αυτά εξάγονταν από το ισοζύγιο της γενικής λογιστικής, παρέλειπε να αποστέλλει αξιόπιστα στοιχεία, αλλά αντιθέτως απέστελλε στοιχεία εξηγμένα από την εφαρμογή του δημοσίου λογιστικού και αρκούνταν για το διαχωρισμό των χρηματικών διαθεσίμων σε μετρητά και διαθέσιμα στις τράπεζες σε απλές βεβαιώσεις που εξέδιδε ο πρώτος.

Δ. Δεν μερίμνησε ώστε να τηρείται το προβλεπόμενο ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου σε ημερήσια βάση, μολονότι στις βεβαιώσεις που εξέδωσε ο πρώτος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012, τα μετρητά στο ταμείο ήταν περισσότερα από το επιτρεπόμενο όριο και

Ε. συνέτασσε εισηγήσεις απευθυνόμενες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σχετικά με την εκτέλεση του προυπολογισμού του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του 2012, στις οποίες εν γνώσει της, βεβαίωνε ψευδώς τα χρηματικά διαθέσιμα που υπήρχαν στο ταμείο του δήμου, τα ως άνω χρονικά διαστήματα και δη βεβαίωνε ψευδώς ότι το πρώτο τρίμηνο του 2012 τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονταν στο ποσό των 82.468. το δεύτερο ανέρχονταν στις 11.995 και το τρίτο ανέρχονταν στο ποσό των 903.2177 χιλιάδων ευρώ αποκρύπτοντας τα πραγματικά στοιχεία και τη δράση του συγκατηγορουμένου της.

– Η ίδια κατά τον πιο κάτω χρόνο, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, όντας υπάλληλος που στα καθήκοντά της ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, ενεργώντας με πρόθεση, βεβαίωσε σε τέτοια έγγραφα, ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, είχε δε σκοπό να προσπορίσει σε άλλο αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, ενώ οι πράξεις της στρέφονται κατά του δήμου Ιωαννιτών και το όφελος που πέτυχε καθώς και η συνολική ζημιά που προξενήθηκε στο νομικό πρόσωπο υπερβαίνει το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ. Ειδικότερα, ενώ ήταν μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών, και μάλιστα Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2013, και της είχε ανατεθεί νόμιμα, η σύνταξη της εισηγητικής τριμηνιαίας έκθεσης του προυπολογισμού, κατά το αμέσως προηγούμενο της εισηγητικής έκθεσης τρίμηνο, με περισσότερες διαδοχικές πράξεις, βεβαίωσε με πρόθεση σε δημόσια έγγραφα, σχετικά με το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου του Δήμου Ιωαννιτών, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ψευδώς περιστατικά.

– Η ίδια υπάλληλος, κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2011 έως την 23-4-2013, με περισσότερες πράξεις από πρόθεση έγινε υπαίτια παραλείψεως περί τον έλεγχο υφισταμένου της, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τελέσει το αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος του δήμου Ιωαννιτών. Δηλαδή, ενώ ήταν μόνιμη υπάλληλος του Δήμου και δη Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2013 και της είχε ανατεθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου, η άσκηση των καθηκόντων της αποτελεσματικής τήρησης των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, της σωστής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων, της διαχείρισης των εσόδων και δαπανών του, καθώς και της διασφάλισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, επιπλέον ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του δήμου και επόπτευε τις διαδικασίες που αφορούν στον προυπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεριμνούσε για την παροχή των έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προυπολογισμό του Δήμου και την τήρηση των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είχε την ευθύνη του Τμήματος του οποίου ήταν προισταμένη, εν γνώσει της και από πρόθεση τέλεσε τα προαναφερόμενα αδικήματα, τα οποία συνιστούν παράλειψη περί τον έλεγχο του υφισταμένου της, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τελέσει το αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος του Δήμου Ιωαννιτών κατ΄εξακολούθηση με οικονομικό όφελος και αντίστοιχα επελθούσα ζημία άνω των 150 χιλιάδων ευρώ και της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση με πορισμό αθέμιτου οφέλους ο ίδιος και τρίτων προς βλάβη του δήμου με συνολικό αντικείμενο παράνομου οφέλους και βλάβης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150 χιλιάδων ευρώ, τελεσθείσα από κοινού και κατά μόνας.

{jathumbnail off} ‘

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ