Παρατείνεται η προθεσμία για συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ

ANAKYKLOSH PAIDIAΝέα παράταση στη προθεσμίας συγχωνεύσεως Φ.Ο.Δ.Σ.Α. δίδεται σύμφωνα με το ν.4147/2013 (ΦΕΚ A΄ 98). Συγκεκριμένα στο νέο νόμο παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν οι ΦΟΔΣΑ με το  υφιστάμενο πλαίσιο μέχρι και το τέλος του 2013. Μάλιστα ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από το Δεκέμβριο του 2012.

 

Στην επίμαχη διάταξη αναφέρονται τα εξής: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 διάστημα έξι (6) μηνών υποχρεωτικής συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, για συνδέσμους που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παρατείνεται έως 31.12.2013. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.12.2012».

Η παλαιότερη διάταξη προέβλεπε ότι σε διάστημα έξι  μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή το­μέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο.

 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερεια­κό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ