Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εταιρείες καυσίμων

BENZINH3

BENZINH3

Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια προκειμένου να εξαλειφθούν πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, επέρχονται ύστερα από παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την δέσμευση που ανέλαβαν οι εταιρείες να προσαρμόσουν τους σχετικούς όρους των συμβάσεων.

Η έρευνα της Επιτροπής αφορούσε την πρακτική των εταιρειών να μισθώνουν το οικόπεδο – πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι συμβάσεις με τη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά.

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL – JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» είναι:

Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια).

Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας.

Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ