Ολοκληρώνεται το αρδευτικό έργο Χότχοβας

XOTXOBA

XOTXOBAΥπεγράφη μεταξύ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του εκπροσώπου της Αναδόχου, το συμφωνητικό ποσού 2.846.901,20 € (με ΦΠΑ) για τo «Αρδευτικό Έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αρδευτικού έργου με σύστημα κλειστών αγωγών, σε έκταση περιμέτρου 3.100 στρεμμάτων στην περιοχή των αγροκτημάτων Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Γκρίκας του Δήμου Παραμυθιάς και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάδειξης του περιοδικού έλους της «Λιμνοπούλας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000.

Πηγή υδροδότησης για το ένα τμήμα του έργου (Α Ζώνη-Νεοχωρίου και Γ Ζώνη-Κρυσταλλοπηγής), είναι οι πηγές Κεφαλοβρύσου του Δ. Δ. Κρυσταλλοπηγής του Δήμου Παραμυθιάς και για το υπόλοιπο (Β ζώνη-Γκρίκας) ταμιευτήρας, που κατασκευάστηκε στο χαμηλότερο σημείο του έλους, ενώ ταυτόχρονα περιμετρικά του ταμιευτήρα διατη-ρείται το υπάρχον υγρολίβαδο, κυμαινόμενου βάθους, περιοδικά (από 0,10 έως0,80 μ), για την διατήρηση και την αναβάθμιση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Προ-ϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Θεσπρωτίας.

Η ως άνω εργολαβία (υποέργο) αφορά την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της αρχικής-πρώτης εργολαβίας «Αρδευτικό Έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας», (τελικού ποσού 1.794.801,66€), με την οποία έχει εκτελε-στεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων της Ζώνης Β (Γκρίκας). H αρχική-πρώτη εργολα-βία δημοπρατήθηκε στις 27-02-2006. Διαλύθηκε στις 12-12-2011, λόγω υπέρβασης της προβλεπόμενης από τον Νόμο οριακής προθεσμίας του έργου.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση της αρχικής-πρώτης εργολαβίας επήλθε, λόγω αναμόρφωσης της μελέτης της Ζώνης Α-που έγινε με Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τότε-μετά από αντιδρά-σεις των αγροτών της περιοχής για διατήρηση του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώ-τος-χωρίς αναδασμό και της δικαστικής καθυστέρησης της απαιτούμενης απαλλοτρίω-σης για την εκτέλεση τμήματος του έργου.

Με ενέργειες της Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση της μελέτης της Ζώνης Α και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης και έγινε στην συνέχεια η οικονομική αναμόρφωση της μελέτης των υπολειπομένων εργασιών, με βάση τις τα δεδομένα της αρχικής και αναμορφωθείσης μελέτης και τις νέες εγκεκριμένες τιμές των Τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, Με την παρούσα-δεύτερη εργολαβία προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα των Ζωνών Α & Γ στο σύνολό τους και τα υπολειπόμενα έργα της Ζώνης Β.

Πέραν της εργολαβίας αυτής προβλέπεται και η εκτέλεση και συναφών υποέργων (Σωστικές Αρχαιολογικές Ανασκαφές, Αποζημιώσεις ηρτημένης Εσοδείας, Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω). Το έργο είναι ενταγμένο με κωδικό ΟΠΣΑΑ 110919 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Α. Α. 2006-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων («Μπαλτατζής»)

Η μελέτη του έργου αναμορφώθηκε οικονομικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Θεσπρωτίας, με προϋπολογισμό 4.600.000€ και το έργο δημοπρατήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων («Μπαλτατζής»)στις 05/03/2013 και Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία
«ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 38,11% και με προσφερόμενο ποσό 2.846.901,20 € (με ΦΠΑ). Οι προθεσμίες του έργου, λήγουν σε διάστημα Δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 31-07-2014.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Γ. Πιτούλης ερωτηθείς για το έργο δήλωσε: «Η Ολοκλήρωση του έργου της Χότκοβας είναι συνέχεια των αποτελεσματικών παρεμβά-σεων της Περιφερείας Ηπείρου, με έργα υποδομής που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Θα βοηθήσει σημαντικά τους Αγρότες των περιοχών Νεοχωρίου, Γκρίκας, Κρυσταλλοπηγής και παράλληλα αναδεικνύει το περιβάλλον της περιοχής που είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο. Ενισχύει το Αγροτικό εισόδημα και δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηματικές δράσεις που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ