Μελέτες για πλατείες και σχέδιο απορριμμάτων

ARTA ROLOI

ARTA ROLOIΣτη φάση της δημοπράτησης εισέρχονται δύο σημαντικές μελέτες για τον Δήμο Αρταίων, καθώς εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Ιουλίου.

Πρόκειται για μελέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και στο Σχέδιο Δράσης 2015 και αφορούν:

• Μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (Από Alpha bank έως Εκκλησία Κασσοπίτρας), προϋπολογισμού 5.300,00 € και

• Μελέτη σχεδίου τοπικής διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων στο Δήμο Άρτας, προϋπολογισμού 18.450,00 €

Αναλυτικά, για τη μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (Από Alpha bank έως Εκκλησία Κασσοπίτρας) τονίστηκε ότι, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της τοποθέτησης πολλών και μεγάλων τεντών και τραπεζοκαθισμάτων που υπερβαίνουν το χώρο που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους Δημότες καθώς παρεμποδίζεται η ομαλή διέλευση των πεζών, ο Δήμος αποφάσισε να κατασκευάσει στέγαστρα έτσι ώστε να οριοθετηθούν οι χώροι που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα και έτσι να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.

Όσον αφορά τη μελέτη «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αρταίων», έχει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ και τη μείωση του κόστους διαχείρισής τους, η οποία εκτιμάμε ότι θα συμβάλλει: …

• Στη σημαντική αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης προκειμένου ο Δήμος μας να συμβάλλει μερικώς στην επίτευξη του στόχου του 50% το 2020 βάσει της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012 κάτι που θα επιφέρει νέα έσοδα στο Δήμο μας, από τη διάθεση υλικών.

• Στην έναρξη προγράμματος διαλογής στην πηγή οργανικών, προκειμένου ο Δήμος μας να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 10% το 2020 του Νόμου 4042/2012 και στο νέο στόχο (40%) που έχει προσδιοριστεί στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης ΑΣΑ.

• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

• Στην σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή στο ΧΥΤΑ και κατ’ επέκταση στη σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους – εισφοράς του Δήμου για την ταφή των αποβλήτων

• Στην αποφυγή του κόστους του τέλους ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων υπέρ Πράσινου Ταμείου από 1.1.2016 για τις ποσότητες που θα διαλέγονται χωριστά.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο (συμπ. όλων των διαφορετικών ρευμάτων, π.χ. σύμμεικτα, συσκευασίες, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, κλπ.)

• Διαμόρφωση τοπικών στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

• Διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων για το Δήμο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

• Δημιουργία συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφών) με σκοπό τη μεταφορά τους σε μονάδα κομποστοποίησης

• Δημιουργία πράσινου σημείου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Ένα ‘πράσινο’ σημείο, αποτελεί χώρο εντός του Δήμου, μικρής έκτασης, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα (κήπων, πάρκων) και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες της αγοράς.

• Δράσεις ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. σχολεία, επιχειρήσεις)

• Οικονομική ανάλυση για τα έργα αλλά και τις μελέτες και υπηρεσίες που χρειάζονται για την ωρίμανση, κατασκευή και λειτουργία όλων των προβλεπόμενων έργων και πρόταση για την εξεύρεση χρηματοδότησης.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ