Κραυγαλέες περιπτώσεις στην Ήπειρο στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή- Πολλές και οι ποινικές διώξεις

DHMOSIO 10 7

DHMOSIO 10 7Δεκάδες είναι οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν σε υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τις οποίες έχουν σταλεί στοιχεία στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δεκάδες είναι και οι υποθέσεις ποινικών διώξεων δημοσίων υπαλλήλων που κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης.

Όπως προκύπτει δέκα ποινικές υποθέσεις βρίσκονται στην Εισαγγελία Ιωαννίνων, δέκα στην Εισαγγελία Πρέβεζας και τέσσερις στην Εισαγγελία Θεσπρωτίας.

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις για τις οποίες παρενέβη ο Γενικός Επιθεωρητής καθώς έκρινε ότι οι ποινές που είχαν επιβληθεί δεν ήταν επαρκείς.

Έτσι μεταξύ των άλλων:

– Ένσταση κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε ιατρό, ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα α) της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και της β) της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες.

Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ιατρός ως Πρόεδρος Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής και αρµόδιος από το νόµο να συντάσσει γνωµατεύσεις, στις οποίες να διαπιστώνεται το ποσοστό αναπηρίας των αιτούντων πολιτών, εξέδωσε από κοινού µε τα λοιπά µέλη της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής γνωµάτευση όπου βεβαιώθηκε ψευδώς το ποσοστό αναπηρίας πολίτη σε 80%, ενώ στην πραγµατικότητα είχε ποσοστό αναπηρίας 67%. Ο σκοπός της γνωµάτευσης αυτής ήταν η διευκόλυνση εκτελωνισµού ενός αυτοκινήτου σύµφωνα µε τις περί αναπήρων διατάξεις.

– Στα πλαίσια εκτέλεσης υπηρεσιακών εντολών και εισαγγελικών παραγγελιών, επί πολυάριθµων ανώνυµων καταγγελιών για διάπραξη φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας καυσίµων από κατονοµαζόµενα πρατήρια υγρών καυσίµων στην περιοχή της Άρτας, απεστάλη στην Υπηρεσία αναφορά συνολικών αποτελεσµάτων ελέγχων του Σ∆ΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τον έλεγχο προέκυψαν παρατυπίες και παραλείψεις σχετικά µε την προµήθεια καυσίµων από το Γενικό Νοσοκοµείο της Άρτας. Κατόπιν αυτών διατάχθηκε η διερεύνηση των καταγγελλοµένων κατά το µέρος που αφορά υπαλλήλους του Υπουργείου και ενηµερώθηκε η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων για τις ενέργειες αρµοδιότητάς της αναφορικά µε διαχειριστικό έλεγχο στο Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας.

– Με έγγραφο του προέδρου του ΟΓΑ διαβιβάστηκαν στον ΓΕ∆∆ δύο αναφορές ελεγκτών του ΟΓΑ, στις οποίες καταγγέλλονταν τεκµηριωµένα πειθαρχικά και ποινικά ελεγκτέα συµπεριφορά άλλου ανταποκριτή ΟΓΑ σε πόλη της Ηπείρου. Ο εν λόγω υπάλληλος είχε ενεργήσει για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας του Οργανισµού σε µη δικαιούχους, την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση αλλοδαπών, µε βάση τις οποίες τους χορηγήθηκαν άδειες παραµονής, και όλα αυτά, σύµφωνα µε καταθέσεις, µε αµοιβή. Παρότι οι πράξεις αυτές είχαν καταγραφεί σε σχετική έκθεση εσωτερικού ελέγχου ήδη από τον Ιούλιο του 2011, η υπόθεση διαβιβάστηκε µε καθυστέρηση δύο (2) και πλέον ετών στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.

Η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσµα να µην κινηθεί καµιά ποινική διαδικασία εναντίον του υπαλλήλου για µια διετία. Επιπλέον η ενηµέρωση του ∆ήµου στην οποία ανήκε ο εν λόγω υπάλληλος, για την βαρύτατα παραβατική συµπεριφορά του, έγινε δύο και πλέον χρόνια µετά την πρώτη αναφορά και τρεις µήνες µετά την δεύτερη και µετά την σχετική εντολή του ΓΕ∆∆, µε αποτέλεσµα αυτός να εργάζεται στην Υπηρεσία του για 2,5 χρόνια, χωρίς καµιά συνέπεια και τον Οκτώβριο να απέλθει της Υπηρεσίας συνταξιοδοτούµενος, χωρίς να ελεγχθεί πειθαρχικά.

Ο ΓΕ∆∆ ζήτησε τον καταλογισµό στον εν λόγω της προκληθείσας στον Οργανισµό οικονοµικής ζηµίας. Για τον καταλογισµό ουδεµία ενέργεια είχε γίνει από τον ΟΓΑ και µάλιστα ο ΓΕ∆∆ αντιµετώπισε αρχικά απροθυµία εκ µέρους του Οργανισµού για την ανάληψη των ενεργειών καταλογισµού. Τέλος ο ΓΕ∆∆ ζήτησε από τον πρόεδρο του Οργανισµού την διερεύνηση και απόδοση των προκυπτουσών πειθαρχικών ευθυνών των υπαλλήλων και στελεχών του Οργανισµού για ολιγωρία και παραλείψεις στον χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ