Κι εγένετο… Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ήπειρου

TOPIKA PROIONTA

TOPIKA PROIONTAΗ Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ηπείρου είναι πλέον γεγονός! Και πρόκειται για ένα ακόμη βήμα, το πιο σημαντικό που κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην κατεύθυνση της πιστοποίησης και της ανάδειξης των τοπικών προιόντων.

Η Αγροδιατροφική, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς, ο οποίος έκανε και τη σχετική εισήγηση, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αγροδιατροφικού μας τομέα. Πεποίθησή είναι ότι σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, πρωτεύοντα ρόλο έχει να διαδραματίσει η αγροδιατροφική μας παραγωγή, η οποία σήμερα ίσως αποτελεί την μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική για την Ήπειρο.

 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής, «που φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, με στόχο την καταξίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Εξίσου σημαντικό ωστόσο, είναι το γεγονός πως κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Ηπείρου, πραγματοποιείται μία δυναμική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προσδίδει κύρος στην εταιρία.
Θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα ενώ θα είναι η εταιρία «ομπρέλα» για το καλάθι των προϊόντων και θα προωθήσει τα προϊόντα της Ηπείρου με απόλυτο σεβασμό στην τοπική παράδοση και στις ιδιαιτερότητες, σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Ο βασικός λόγος της σύστασης της εταιρίας είναι η προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου.

• Δημιουργία ενός λογοτύπου και σήματος για τα προϊόντα της Περιφέρειας, δηλαδή θα γίνεται πιστοποίηση των προϊόντων, τα οποία έχουν αποκλειστικά Ηπειρωτική προέλευση με σκοπό την ανάδειξή τους.
• Συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την πιστοποίηση προϊόντων με βάση τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτείνεται εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των μελών και του προέδρου της εταιρίας το οποίο θα έχει τετραετή θητεία Η Περιφέρεια Ηπείρου θα έχει τρεις ή τέσσερις εκπροσώπους εκ των οποίων είναι ο πρόεδρος της εταιρίας και θα συμμετέχει με ποσοστό έως 49% και πέντε εκπρόσωποι θα προέρχονται από τις κατηγορίες των συμμετεχόντων.

Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι είκοσι έτη (20) και λύεται με την πάροδο της διάρκειας ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της και ακολουθεί εκκαθάριση. Δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς και μόνο. Στην πρόσκληση της Περιφέρειας για την σύσταση της εταιρίας έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν 55 φορείς.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε 120 μερίδες των 500 Ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στις είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (29.400,00).
Η νομική βάση πάνω στην οποία θα στηρίζεται η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου είναι ο Ν. 3582/2010 Αρ.194 (Καλλικράτης), ο Ν.4015/2011 -Αρ.9 (Θεσμικό πλαίσιο συνεταιρισμών) και η με αρ.7/20/28-11-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: “Δημιουργία εταιρίας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ