Καταγγελία της Περιφέρειας στην ΕΕ για το Πράσινο Χωριό

ATHAMANIO1Σε καταγγελία για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) με την οποία κλήθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι (Καλλικρατικοί ΟΤΑ) να υποβάλουν προτάσεις έργων «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕ! ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων 1, 2 και 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», προχώρησε στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Περιφέρεια Ηπείρου η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό με το χωριό Αθαμάνιο, το οποίο τελικά αποκλείστηκε.

Όπως σημειώνεται στην καταγγελία η Περιφερειακή Αρχή από το Μάρτιο του 2011, και με τη συναίνεση της τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, είχε προτείνει το Αθαμάνιο της Π.Ε. Άρτας, να καταστεί ένα από τα «πιλοτικά» ενεργειακά χωριά. Παρ’ όλες τις δεσμεύσεις, διακηρύχθηκε, τελικά, δημόσιος διαγωνισμός –από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΚΑΠΕ)-, στα πλαίσια του οποίου υποβλήθηκε ένας άρτιος φάκελο – πρόταση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης, υποβλήθηκε μία πρόταση η οποία εμπεριείχε παρεμβάσεις σε τρεις άξονες προτεραιότητας, μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία.

Ο Ε.Φ.Δ. (ΚΑΠΕ), όμως, αντί να αξιολογήσει την μία ενιαία και ολοκληρωμένη, για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, πρόταση, με το συγκεκριμένο προτεινόμενο προϋπολογισμό, αξιολόγησε μεμονωμένα και αποσπασματικά τρεις διακριτές προτάσεις, την κάθε μία με τον δικό της προϋπολογισμό.

Έτσι υποστηρίζει η Περιφέρεια οι όροι της πρόσκλησης για την αξιολόγηση, καταστρατηγήθηκαν πλήρως και αλλοιώθηκε και ανατράπηκε πλήρως η φιλοσοφία του προγράμματος, με αποτέλεσμα προτάσεις – όπως και του Αθαμανίου – με ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις να λάβουν χαμηλή βαθμολογία.

Τώρα η Περιφέρεια ζητά από την Επιτροπή:
Την κατά προτεραιότητα εξέταση της καταγγελίας της για την αποτροπή προφανών και μη επανορθώσιμων ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε..

Την άμεση παρέμβαση της ενώπιον του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κ.Α.Π.Ε., υπεύθυνου νια την αξιολόγηση των προτάσεων / προσφορών για την παροχή εξηγήσεων, εν σχέσει με τις ως άνω παραβάσεις.

Την σύσταση της προς την Ελληνική Δημοκρατία και το Κ.Α.Π.Ε. όπως, το τελευταίο, απέχει από κάθε περαιτέρω σχετική διαγωνιστική ή διαδικαστική πράξη, μέχρι την σαφή διατύπωση της ετυμηγορίας της.

Την παραπομπή της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι είστε αναρμόδιοι να επιληφθείτε σχετικώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ