Διαγωνισμός για διανομή φέτας από ΥΠΑΑΤ

FETAΣε διαγωνισμό για τη διανομή φέτας προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη φορέα/φορέων που θα υλοποιήσει το κοινοτικό πρόγραμμα διανομής φέτας του 2013.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 14 «αξιολόγηση προσφορών».

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1020/2012 της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων σε απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010» και την υπ’ αριθμ. 455/22800/2013 (B’ 473) ΚΥΑ σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. για το έτος 2013 προκηρύσσει  διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και διανομής τυριού ΦΕΤΑ ΠΟΠ σε απόρους της χώρας, πρόγραμμα Ε.Ε. 2013. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  (Δομοκού 5 – Αθήνα), στις 23/5/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος κατάθεσης προσφορών) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5 και 6 του ΠΔ 60/2007. Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ