Δημιουργείται η πλατφόρμα προϊόντων της Ηπείρου

PROIONTA PLATΗ Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για το έργο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου».

 Το έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Αντικείµενο του έργου: Το έργο αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και της δηµιουργίας µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης των αγροτών και των καταναλωτών. Η εφαρµογή αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες:

 

 Α. Πλατφόρµα ενηµέρωσης

 Β. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων

Η Πλατφόρµα ενηµέρωσης αποτελείται από το Τµήµα ενηµέρωσης αγροτών και το Τµήµα ενηµέρωσης πολιτών.

Η Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων περιέχει δύο υποσυστήµατα, τα οποία θα δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα καταστήµατα Offline Χονδρικής Πώλησης προϊόντων

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους.

Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του.

Προϋπολογισµός του έργου: Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατόν τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτών, € 193.104,99 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 156.995,93 – ΦΠΑ (23 %): € 36.109,06)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ