Αιτήσεις στο Δήμο για τα κοινωνικά τιμολόγια

dimarxeio 1Από την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των συνδημοτών, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και μπορούν να τύχουν των μειώσεων στα ανταποδοτικά τέλη.

Όπως είναι γνωστό η σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να υπάρξει ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών εν μέσω της παρατεταμένης και επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη μείωση κατά 25% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα άτομα με αναπηρίες 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, σε τρίτεκνες οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα και πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω καθώς και τη διατήρηση της μείωσης για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 κατά 50% για τους άπορους.

Πιο αναλυτικά:

Α)Μείωση 25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 για την πρώτη κατοικία των ατόμων με αναπηρίες 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου.
3. Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου ή (Α’ βάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται επανέλεγχος (αναπηρία εφ’ όρου ζωής).
4. Πιστοποιητικό Συλλόγων ΑΜΕΑ ή Γονέων ΑΜΕΑ Ν. Ιωαννίνων από το οποίο θα προκύπτει η αναπηρία (προαιρετικό δικαιολογητικό).
5. Φωτοτυπία Ε1 του 2013 για την εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους και των προστατευόμενων μελών.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του 2013 (εισοδήματα 2012).
7. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου.
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος είναι μισθωτής.
9. Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Β)Μείωση 25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων οικογενειών με τρία προστατευόμενα τέκνα του Δήμου μας, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 25.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω:
1. Αίτηση.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου.
3. Φωτοτυπία Ε1 του 2013 από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του 2013 (εισοδήματα 2012).
5. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου.
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Ιωαννιτών (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης).
8. Πιστοποιητικό Συλλόγου Τριτέκνων Ν.Ιωαννίνων από το οποίο θα προκύπτει η τριτεκνική ιδιότητα στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση (προαιρετικό δικαιολογητικό).
9. Δικαστική απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
10. Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Γ)Μείωση 25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων οικογενειών με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω του Δήμου μας με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για το τέταρτο τέκνο, και 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου γραφείου της ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο περί της χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου, καθώς και την προσκόμιση στην υπηρεσία του Δήμου των ακόλουθων δικαιολογητικών.
1. Αίτηση.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου.
3. Φωτοτυπία Ε1 του 2013 από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του 2013 (εισοδήματα 2012).
5. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου.
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Ιωαννιτών (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης).
8. Πιστοποιητικό Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν.Ιωαννίνων από το οποίο θα προκύπτει η πολυτεκνική ιδιότητα στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση (προαιρετικό δικαιολογητικό).
9. Δικαστική απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
10.Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Δ)Τη διατήρηση της μείωσης από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 κατά 50% για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η μείωση αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου.
3. Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973.
4. Φωτοτυπία Ε1 του 2013 για την εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους.
5. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου.
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος άπορος είναι μισθωτής.
7. Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου της μείωσης των τελών καθαριότητος και φωτισμού και να προσκομίζονται παράλληλα στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας – Καπλάνη 7- στο ισόγειο – κάθε εργάσιμη μέρα από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. – Τηλ. :2651361322-321-326-375

Επίσης οι δημότες θα μπορούν καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες :

Δ.Ε.Περάματος (Δημοτικό κατάστημα Περάματος – τηλ.2651060714)

Δ.Ε.Ανατολής (Δημοτικό κατάστημα Ανατολής – τηλ.2651361022-26

Δ.Ε.Μπιζανίου (Δημοτικό κατάστημα Πεδινής – τηλ.2651091105-91515)

Δ.Ε.Παμβώτιδος (Δημοτικό κατάστημα Κατσικά – τηλ.2651361800-825-824)

Δ.Κ.Νήσου Ιωαννίνων (Κοινοτικό κατάστημα Νήσου – τηλ.2651086274)
Οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο θα μπορούν να υποβάλλονται στα παραπάνω σημεία εξυπηρέτησης από την Τετάρτη 11/12/2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ